Morate biti registrovan ili prijavljen korisnik da biste izvršili ovu akciju.

Registracija
Zaboravljena lozinka?

Papirologija

27.05.2017 / 19:14

Papirologija i dokumentacija je još jedna stvar o kojoj morate voditi računa kad imate bilo kakav zahvat ili terapiju koja će se morati provoditi u bolnici. Kad sam počinjala sa terapijom, sestra koja je bila tehnički sekretar odjela dala mi je list papira na kojem je stajalo sljedeće:

ZA LIJEČENJE DONIJETI POTREBNU DOKUMENTACIJU:

1.       Uputnica za bolnicu za ležanje za Kliniku za hematologiju

2.       Uputnica za bolnicu za zračenje za Institut za onkologiju

3.       Uputnica za citoterapiju za Kliniku za hematologiju

4.       Odluka za kariogram za Institut za humanu genetiku

5.       Odluka za ležanje za Kliniku za hematologiju

6.       Odluka za zračenje za Institut za onkologiju

7.       Saglasnost za citoterapiju za Kliniku za hematologiju

8.       Zdravstvea knjižica ovjerena ili uz ček od penzije ukoliko je penzioner

9.       Lična karta

U zavisnosti od toga koja vam je terapija citostaticima određena, različite stavke će vam biti zaokružene. U mom slučaju trebale su mi uputnice za bolnicu za ležanje na Hematologiji i uputnica za citoterapiju na istom odjelu, saglasnost za tu citoterapiju, zdravstvena knjižica te lična karta. Saglasnost za citoterapiju mi je trebala u dva primjerka, i rukom je bilo dopisano X2 KOPIJE pored stavke br. 7. Saglasnost za liječenje osiguranog lica na teret sredstava fonda solidarnosti dobija se od Zavoda za zdravstveno osiguranje, Komisije za davanje saglasnosti za liječenje osiguranih lica na teret sredstava federalne solidarnosti za osiguranike Kantona Sarajevo. Zahtjev će predati vaš liječnik, i nakon što se on odobri, potpisani i pečatirani original proslijediće se Zavodu zdravstvenog osiguranja, zdravstvenoj ustanovi u koju se osigurano lice upućuje, kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja, te vama kao osiguraniku.

Pravo na zdravstvenu uslugu po osnovu ove saglasnosti ostvaruje po sljedećem:

-          ugovorenom obimu za tekuću godinu,

-          stepenu hitnosti,

-          redoslijedu evidentiranja na listi čekanja u skladu sa Uputstvom o postupku utvrđivanja liste čekanja i načinu popune obrazaca.

Saglasnost važi godinu dana od dana izdavanja.

Ukoliko vaš liječnik utvrdi da će vam biti potrebno liječenje i dodatnim citostaticima (npr. Mabthera, kao u mom slučaju) takođe će vam trebati i dodatna saglasnost. U ovom slučaju nadležna komisija je Komisija za liječenje osiguranih lica oboljelih od malignih oboljenja citostaticima imatinib mesilat, trastuzumab i rituximab. Ova saglasnost se šalje Zavodu zdravstvenog osiguranja, zdravstvenoj ustanovi u koju se osigurano lice upućuje, te vama kao osiguraniku.

Koliko sam mogla vidjeti u razgovoru sa drugim pacijentima, od kojih su mnogi bili iz drugih kantona, njima za svaki dolazak u Kanton Sarajevo na liječenje treba novo odobrenje. Na stranici Zavoda za zdravstveno osiguranje nalazi se cjelovit tekst „Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite izvan područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada“. U članovima 4. i. 6. se navodi da „Za pružene usluge zdravstvene zaštite osiguranim osobama ... zdravstvena ustanova-povjerilac dostavlja kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja-dužniku račun sa specifikacijom“ te je kantonalni zavod dužnik dužan „po prijemu računa za pružene zdravstvene usluge osiguranim osobama u slučajevima iz članka 2. ovoga sporazuma, uplatiti iznos po računu“. Tekst ovoga Sporazuma može se pročitati na web adresi https://zzo.ba/static/uploads/stranice_docs/zupanijski_sporazum.pdf

Osim ovoga, u članku 2. se takođe navodi i da „Lijekove na recept u svezi sa korištenjem zdravstvene zaštite u slučajevima iz ovoga članka plaćaju osigurane osobe, s tim što će im utrošeni iznos sredstava po ovoj osnovi refundirati kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja kod koje su osigurane sukladno propisima što ih ovaj zavod primjenjuje“. Ovo je posebno važno jer sam u razgovorima sa pacijentima koji su dolazili na liječenje saznala da oni dosta lijekova koje bih ja dobila na recept iz ambulante moraju plaćati. Ovo je naravno uređeno na drugačiji način u svakom kantonu, te neki lijekovi koji se u Kantonu Sarajevo računaju kao lijekovi na recept koji se ne plaćaju, u drugim kantonima moraju kupovati. To je npr. slučaj sa lijekom Clexane koji se koristi za profilaksu tromboembolije, liječenje tromboembolijskih incidenata, liječenje nestabilne angine pektoris i za ambulantne bolesnike kod kojih je postavljena dijagnoza tromboze potkoljeničnih dubokih vena. Taj lijek, kod pacijenata kojima je indiciran primjenjuje se dva puta dnevno dok su u bolnici a jednom dnevno dok su kući između terapija, i plaća se oko 30 KM. Ako ste recimo na CHOP terapiji, i dolazite svako 21 dan a u bolnici ostajete u prosjeku 4-5 dana, troškovi se gomilaju. Neki lijekovi mogu biti i višestruko skuplji – sjećam se jednog slučaja gdje je pacijentica morala primati humane albumine, i ukupna cijena tretmana se popela na 1400 KM.

Ove saglasnosti nisu jedini dokumenti koje ćete morati nabaviti. Budući da je liječenje hemoterapijom dugotrajno, sigurno ćete preći rok od 42 dana tokom kojih možete biti na bolovanju bez odlaska na ljekarsku komisiju. Stoga ćete nakon što pređete tih 42 dana od svog liječnika opšte prakse morati zatražiti uputnicu na komisiju. Uz uputnicu, sa sobom trebate ponijeti dokumente na osnovu kojih ljekarska komisija može procijeniti o kojoj se bolesti i liječenju radi. Nalaz, ocjena i mišljenje prvostepene ljekarske komisije se donosi na osnovu Člana 8. Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti i na osnovu izvršenog pregleda i uvida u medicinsku dokumentaciju. Odluka koju komisija može donijeti je sljedeća:

1.       sposoban za rad

2.       nesposoban za rad zbog bolesti / povrede

3.       nesposoban za rad zbog njege člana porodice

Ukoliko je komisija donijela odluku da je pacijent nesposoban za rad zbog bolesti / povrede, to će naznačiti slovom X ispred broja dva, boldiranjem i većim slovima. Kopiju ovog nalaza podnijet ćete na poslu zajedno sa doznakama o bolovanju koje ćete uzeti od svog liječnika opšte prakse. Ja sam na komisiju išla dva puta: jednom je donesena odluka da će bolovanje trajati do 8. maja 2017. godine, a drugi put do 11. avgusta 2017. godine.

 

U ovom tekstu sam pokušala da navedem najvažnije dokumente koji vam mogu zatrebati prilikom liječenja. Naravno, uvijek provjerite sa svojim liječnikom koji vam tačno dokumenti trebaju, jer mogu biti drugačiji u zavisnosti od odjela do odjela. Najbolje se informisati unaprijed, da izbjegnete situaciju da morate zvati porodicu da vam dostavi dokumente koji nedostaju – mada ni ta situacija nije smak svijeta, i dokumente po potrebi možete dostaviti i naknadno.